Поиск в базе сайта:
Х ү рээлел. № п/п icon

Х ү рээлел. № п/п
Скачать 57.23 Kb.
НазваниеХ ү рээлел. № п/п
Дата конвертации25.01.2014
Вес57.23 Kb.
КатегорияТекстыХүрээлел.п/пКичээлдиң темазы.АрныШагыХүнү

1.

Айтырыглардан салыңар. (Киирилде кичээл).

3-8

1Чүү болгаш кым?
19
2-3.

Төрээн чурт деп чүл? Россияның чоннарының дугайында чүнү билир бис?10-132
4.

Москва дугайында чүнү билир бис? Бистиң проектилеривис. «Мээң бичии төрээн чуртум» деп проект.14-17

1
5,6.

Бажывыс кырында база буттарывыс адаанда чүү-дүр?

18-21

2
7,8.

Дөмей эвес үнүштерниң чүзү ниити бооп турарыл? Соңга баарында саваларда чүү үнүп турарыл?22-252
9,10.

Клумбада чүү үнүп турарыл? Бо чүү деп бүрүлер-дир?

26-29

2
11.

Ине бүрүлер деп чүл?

30-31

1
12,13.

Курт-кымыскаяктар базабалыктар деп чүл?

32-35

2
14,15.

Куштар база аңнар деп чүл? Зоопарк деп чүл?

36-41

2
16.

Бажыңга бисти долгандыр чүү турар-дыр?

42-43

1
17.

Компьютер чүнү кылып билирил?

44-45

1
18.

Бисти долгандыр чүү айыылдыг бооп болурул?

46-47

1
19.

Бистиң планетавыс чүү чүвеге дөмейил?

48-49

1
20.

Бодувусту хынаалы база чедиишкиннеривисти үнелээли.

50-54

1Канчаар, кайыын, кайнаар?
13
21.

Өг-бүле канчаар чурттап турарыл? Бистиң проектилери-вис. «Бистиң өг-бүлевис» деп проект.56-591
22.

Бажыңывысче суг кайыын кээп турарыл база ол кайнаар ага бээрил?60-611
23.

Бистиң бажыңывысче электри чырыы кайыын кээп турарыл?62-631
24.

Чагаа канчаар аян-чорук кылырыл?

64-65

1
25.

Хемнер кайнаар агып турарыл?

66-67

1
26.

Хар биле дош кайыын тыптып келирил?

68-69

1
27.

Үнүштер канчаар чурттап турарыл?

70-71

1
28.

Дириг амытаннар канчаар чурттап турарыл?

72-73

1
29.

Кыжын куштарга канчаар дузалаарыл?

74-75

1
30.

Шоколад, үзүм база ары чигирин кайыын алырыл?

76-77

1
31.

Бок кайыын кээрил база кайнаар чиде бээрил?

78-79

1
32.

Хар канчап хирлени бээрил?

80-81

1
33.

Бодувусту хынаалы база чедиишкиннеривисти үнелээли.

82-87

1Кайда база кажан?
10
34.

Кажан өөренирге солун болурул? Бистиң проектилеривис. «Мээң клазым болгаш мээң школам» деп проект.4-71
35.

Суббота кажан келирил?

8-9

1
36.

Чай кажан дүжерил?

10-11

1
37.

Ак адыглар болгаш чааннар кайда чурттап турарыл?

12-15

1
38.

Куштар каяа кыштаарыл?

16-17

1
39.

Динозаврлар кажан чурттап турганыл?

18-19

1
40.

Идик-хеп кажан тыптып келгенил?

20-21

1
41.

Чадаг-тергени кажан чогаатканыл?

22-23

1
42.

Кажан улуг кижилер апаар бис?

24-25

1
43.

Бодувусту хынаалы база чедиишкиннеривисти үнелээли.

26-30

1Чүге?
23
44.

Хүн чүге хүндүс чырыырыл, а сылдыстар дүне?

32-33

1
45.

Ай чүге аңгы-аңгы болурул?

34-35

1
46.

Чүге чаъс чаап база хат хадып турарыл?

36-37

1
47.

Коңга чүге эде бээрил?

38-39

1
48.

Челээш чүге янзы-бүрү өңнерлигил?

40-41

1
49.

Диис биле ыттарга чүге ынак бис? «Бистиң азырал дириг амытаннарывыс» деп проект.

42-45

1
50.

Чүге чечектерни үзе сокпас база ховаганнарны тутпас бис?

46-47

1
51.

Чүге арга иштинге ыржымны сагыыр бис?

48-49

1
52.

Оларны чүге ынчаар аданыл?

50-51

1
53.

Дүне чүге удуур бис?

52-53

1
54.

Чүге хөй ногаа аймаа болгаш чимисти чиир ужурлугул?

54-55

1
55.

Чүге диштерни болгаш холдарны чуур ужурлугул?

56-57

1
56,57.

Биске чүге телефон болгаш телевизор херегил?

58-59

2
58,59.

Автомобильдер болгаш поездтлер чуге херегил?

60-63

2
60,61.

Корабльдерни болгаш самолёттарны чүге тудуп турарыл?

64-67

2
62.

Чүге автомобиль болгаш поездиге айыыл чок чоруурунуң дүрүмнерин сагыыр ужурлугул?

68-69

1
63.

Чүге корабль болгаш самолётка айыыл чок чоруурунуң дүрүмнерин сагыыр ужурлугул?

70-71

1
64.

Кижилер чүге космосту (октаргайны) шиңгээдип ап турарыл?

72-73

1
65.

«Экология» деп сөстү чүге бо-ла дыңнаар бис?

74-75

1
66.

Бодувусту хынаалы база чедиишкиннеривисти үнелээли.

76-83

1
Похожие:
©fs.nashaucheba.ru НашаУчеба.РУ
При копировании материала укажите ссылку.
свазаться с администрацией